داتولیت


img/daneshnameh_up/3/38/Datolite.jpg
داتولیت- بلور ایدیومورف (7 میلیمتر) روی کوارتز
داتولیت (Datolite)
CaB(4) OH SiO4
سیستم تبلور
ناقص
شیشه ای - چرب
صدفی - نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگات توده ای - دانه ای - شعاعی
اشکال ظاهری
.حل می شود HCl , HNO3 وH2SO4 به طور بخشی در
CaO=34.99% B2O3=21.78% SiO2=37.63% H2O=5.6%
ترکیب شیمیایی
سفید - خاکستری - متمایل به زرد
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
سختی - چگالی - انحلال در اسیدها
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
زئولیت ها - کلسیت - پرهنیت و غیره
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.گرفته شده است Dateomai یعنی تقسیم کننده و lithos از واژه یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
55.52.93


منبع

تعداد بازدید ها: 9481