خوشه سنگ


خوشه سنگ (سیستولیت)
Cystolithe


اجتماع بلورهای ریز کربنات کلسیم به صورت خوشه های انگور است که در داخل سلولهای اپیدرم برگ بعضی از گیاهان تیره توت و انجیر دیده می شود.سلولهای محتوی سیستولیت که به نام کیسه سنگ (لیتوسیست Lithocyste) موسوم اند.معمولاً درشت تر از سایر سلولهای اپیدرم بوده ، غشاء آنها دارای زائده یی است که کربنات کلسیم روی آن رسوب کرده متبلور می گردد.


تعداد بازدید ها: 12703