خورجینک


خورجینک
silicule


نوعی خشک شکوفاست که به خلاف نوع خورجین طول آن از 3 برابر عرض میوه کمتر است مانند میوه قدومه و کیسه کشیش.


تعداد بازدید ها: 9325