خفاشان خون آشام


3گونه خفاشها از خون پرندگان و پستانداران تغذیه می کنند. این خفاشها را که در نواحی استوایی مرکز و جنوب امریکا زندگی می کنند، خفاشهای خون آشام می نامند.این خفاش که به آرامی پرواز می کند و بدون سرو صدا به طعمه نزدیک می شود، با استفاده از دندانهای جلویی خود که مثل یک تیغه تیز است بدون آنکه طعمه احساس درد کند، شکافی در بدن او ایجاد می کند. بعد خفاش با استفاده از زبان خود، خون بیرون آمده از زخم طعمه را لیس می زند و می خورد.


تعداد بازدید ها: 9222