خط اصلی و خط فرعی در عکاسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/d/dc/jp008.jpg
خط اصلی و خط فرعی
در موارد متعددی خط اصلی تصویر به وسیله یک یا چند خط دیگر همراهی و تشدید می‌شود. در اینجا است که مسئله فاصله‌های میان خطها مطرح می‌شود. اگر خطها نسبت به یکدیگر بسیار نزدیک باشند،‌ خطهای منفی جدیدی آفریده می‌شوند. اما اگر خطها با هم فاصله داشته باشند،‌ در میان هم سطحهای دیدگانیی را شکل می‌دهند؛ د رواقع چشم پایانهای خطها را در میان آنها پیوند می‌دهد.
در عکس سمت راست درخت خطی را شکل می‌دهد که مسیر نردبان را به آزادی همراهی می‌کند . اثر نهایی به دو دلیل پویا است: تضاد خطها، و بازی خط آزاد که گاه خط راست را قطع می‌کند و گاه به موازات آن امتداد می‌یابد.
 img/daneshnameh_up/0/06/jp008-1.jpg img/daneshnameh_up/f/fc/jp008-2.jpg img/daneshnameh_up/7/79/jp008-3.jpg img/daneshnameh_up/9/9c/jp008-4.jpg


خط فرعی آزاد     خط عمودی در عکاسی     ((سطح دیدگانی در عکاسی        


تعداد بازدید ها: 8231