خطاطان معروف

خطاطان

1. مولانا محمد اسحق سیاوشانی :
    i.از خوشنویسان روزگار شاه طهماسب بود .
    ii.از شاگردان میر علی تبریزی بود .
2. میر سید احمد مشهوری :
    i.از خوشنویسان برجسته وبی همتای عهد صفوی محسوب می شود .
    ii.قطعات( نوشته ها ) او را به اطراف و جوانب عالم خصوصا به هنر ماوراالنهر می برند .
3. مولانا محمد حسین تبریزی :
    i.از خوشنویسان معاصر شاه طهماسب بود .
    ii.در خط نستعلیق مهارت زیادی داشت.
4. میر معزکاشی :
    i.از خوشنویسان عهد شاه طهماسب بود .
5.مولانا بابا شاه اصفهانی :
    i.از نستعلیق نوسسان معروف بود .
    ii.در نستعلیق از میر علی پیروی می کرد .
6.میرزا ابراهیم اصفهانی :
    i.از نستعلیق نویسان زمان شاه طهماسب تا دوره شاه عباس اول بود .صفویه


فرهنگ

اقتصاد

مذهب

نیروی نظامی

تصوف

پادشاهان عهد صفوی:
شاه اسماعیل اول شاه طهماسب اول شاه اسماعیل دوم سلطان محمد خدابنده شاه عباس اول شاه صفی اول شاه عباس دوم شاه سلیمان شاه سلطان حسین شاه طهماسب دوم شاه عباس سومخوشنویسان دوره شاه عباس اول

1.علیرضا تبریزی عباسی :
    1- از زمانی که به خدمت پادشاه صفوی ، شاه عباس اول رسید ، خود را علیرضا عباسی خواند .
    2- او خطوط ثلث و نسخ را به خطی خوش می نوشت .
    3- قسمتی از کتیبه های مسجد جامع قزوین را با چند آیه قرآن ، علیرضا عباسی تکمیل کرده است . .
    4- او چون در دربار شاه عباس اول از مقربان و ندیمان مخصوص شاه بود به لقب شاه نواز معروف گشت .
2.میر عماد قزوینی
    1- او ابتدا از قزوین به تبریز و سرزمینهای عثمانی و از آنجا ب هرات وخراسان سفر کرد .
    2- سپس به اصفهان و به دربار شاه عباس اول فرا خوانده شد .
3. میرزا بوتراب اصفهانی :
    1- از خوشنویسان دوره شاه عباس اول است .
    2- ملقب به رئیس الخطاطان و معروف به ترابا بود
.     3- شاگرد میر عماد بود .

تعداد بازدید ها: 42721