خارستانهای مدیترانه ای


خارستانهای مدیترانه ای


img/daneshnameh_up/5/56/khmeditarane.jpg
سرزمین نیمه خشک

این گیاهان رشد یافته بر روی
جزیره کارسیکا به خوبی برای زندگی
در شرایط خشک آب
و هوایی سازگاری یافته اند.



خارستانهای مدیترانه ای که آنها را بهتر با نامهای کاریگو و ماکیس می شناسند بر روی شیبهای کند تپه ها و کوههای اطراف دریای مدیترانه از اسپانیا تا فلسطین یافت می شوند . زمستانهای این مناطق معتدل و مرطوب هستند در حالیکه تابستانهای گرم و خشک دارند . پوشش گیاهی این ناحیه شامل درختان مقاوم در برابر خشکی و درختچه هایی از قبیل زیتون ، انجیر و مورد است. وقتیکه این گیاهان خشک می شوند خطر آتش سوزی وجود دارد. پوشش گیاهی مدیترانه ای انواع بسیاری از حیوانات را از نظر غذایی تامین می کند از جمله این حیوانات گراز و بز کوهی هستند.







تعداد بازدید ها: 9940