حکومت کریم خان زند


حکومت کریم خان زند
( 1165 – 1193 ه . ق )

1- مبارزات کریم خان و آزاد خان
2- مبارزات کریم خان با محمد حسن خان قاجار‌
3- کریم خان بر مسند قدرت
شاه اسماعیل سوم صفوی و نقش او در اختلافات سیاسی

الف : شورش تقی خان ارانی
ب: شورش حسینقلی خان جهانسوز
ج: کریم خان زند و اعراب بنی کعب
‌د: اتحاد کریم خان و اعراب بنی کعب و مخالف عثمانیها و انگلیسیها نسبت به این عمل
ر: شورش میر مهنا
ز: میرمهنا و انگلیسیها
و: سرکوبی شورش میر مهنا


روابط و مناسبات خارجی ایران در دوران زندیه
ویژگی های عمده دوران کریم خان زندمنبع:CDایرانیا

مراحل مختلف حکومت سلسله زندیان در ایران ( 1160 – 1209 ه. ق)
1- مرحله اول از مرگ نادر تا روی کار آمدن کریم خان (1160 – 1165 ه.ق)
2- مرحله دوم از قدرت یابی کریم خان زند تا فوت او (1165 – 1193 ه.ق)
3- مرحله سوم : از مرگ کریم خان تا غلبه آقا محمد خان قاجار بر لطفعلی خان زند ( 1193 – 1209 ه . ق)
مرحله اول زندیه

مرحله دوم زندیه

مرحله سوم زندیه1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریخ
تعداد بازدید ها: 53049