حلقه forاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کامپیوتر رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب کامپیوتر مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


حلقهfor


حلقه ها که از ابتدای این مقوله در موردشان صحبت شد انجام تکراری یکسری عملیات هستند. این تکرار می تواند به تعداد خاص یا به شرط خاصی باشد حداقل یکبار اجرا شود سپس شرط چک شود یا اینکه همواره شرط چک شود.
اولین نوع حلقه، حلقه با تکرار به تعداد خاص است فرم استفاده به شکل زیر است:


ساختار 1
یا

ساختار 2
از نوع تعریف بر می آید که ابتدا باید / یک/ متغیر تعریف کنید که قابل شمارش باشد.
در عبارات بالا مقدار کوچکتری است که به متغیر حلقه نسبت می دهید و مقدار بزرگتری است که به متغیر حلقه نسبت می دهید و منظور آغاز و پایان نیست.


مثالحلقهبه این صورت عمل می کند که ابتدا مقدار متغیر را برابر در ساختار 1 و برابر در ساختار 2 قرار می دهد.
سپس در ساختار 1 شرط اینکه مقدار متغیر کوچکتر یا مساوی باشد بررسی می شود و در ساختار 2 شرط اینکه مقدار متغیر بزرگتر یا مساوی. در صورت صحت شرط دستورات بخش اجرا می شود.
لذا اگر در ساختار1 بزرگتر از باشد حلقه اجرا نمی شود و از حلقه بدون اجرا می گذریم همچنین است در ساختار 2.

تعداد بازدید ها: 10592