حلزون بدون صدف اعماق تاریک
img/daneshnameh_up/9/9d/Halazoon_amagh.jpg


برخلاف بیشتر نرم تنان دریایی، این حلزون یا حلزون بدون صدف، پوسته ندارد. این حلزون از راه آبشش های بیرونیش تنفس می کند و بیشتر آنها غذایشان را از طریق خزیدن آهسته روی سنگها و صخره ها به دست می آورند. این حلزون دریایی بسیار زیبا و رنگی یکی از انواع بیشمار حلزونهای موجود بدن او حیواناتی را که با او رابطه دوستی ندارد، می ترساندو دور می کند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 13029