حسام الدوله اردشیر پسر کین خواز


حسام الدوله اردشیر پسر کین خواز

«وفات 635-647 ق / 1238-1249 م»

به روزگاری که سراسر مازندران به سبب یورش مغول سخت دچار نابسامانی گشته بود، حسام الدوله اردشیر به پا خاست و با پشتیبانی مردم سومین شاخه دولت نیاکان خود را پی افکند «635 ق / 1238 م». وی برای دور شدن از ساری، که تا آن زمان تختگاه پدرانش بود و اینک جولانگاه مغولان، آمل را پایتخت خود ساخت و با امیران رستمدار خویشاوندی برقرار کرد و در همان جا به فرمانروایی نشست و بسیاری از مناطق را که به دست مغولان ویران شده بود، آباد کرد. از روزگار فرمانروایی او رویدادی ذکر نشده است، اما پیداست که او زیر نظر و نفوذ مغولان فرمان می‏رانده است. حسام الدوله سرانجام در 647 ق / 1249 م پس از 11 سال فرمانروایی درگذشت.


تعداد بازدید ها: 5605