حزب ملل اسلامی


این حزب با تکیه بر چهار اصل زیر به موازات هیاتهای مؤتلفه اسلامی اما مستقل از آن در اوایل سال چهل پای به عرصة وجود گذاشت آن اصول عبارتند از:
1- تاکید بر اسلام
2- استناد به قرآن و عقل
3- تأکید بر همبستگی ملل و سر زمینهای اسلامی
4- اعتقاد به انقلاب
حزب ملل اسلامی بر آن بود تا با راه‌اندازی تشکیلات مخفی و کشاندن جنگ مسلحانه به میان مردم علیه رژیم پهلوی قیام کند. ساواک در همان اوایل کار گروه در سال 1344 همه اعضای آنرا شناسایی و دستگیر کرد. سید کاظم بجنوردی رهبر گروه به حبس ابد محکوم شد و دیگر اعضای اصلی مانند ابوالقاسم سرحدی‌زاده و محمد جواد حجتی کرمانی به حبس‌هایی سنگین محکوم گردیدند. اعضا و وابستگان حزب ملل اسلامی همانند مؤتلفه از نیروهای مذهبی بودند اما از نظر ترکیب اجتماعی با آنها تفاوت داشتند.
در واقع اعضای حزب ملل را محصلان، دیپلمه‌های شاغل و فاقد تجربه سیاسی شکل می‌دادند.تعداد بازدید ها: 10801