جنگ ایران و عثمانی بر سر حکمرانی سلیمانیه
1- فتحعلیشاه برای حفظ سرحدات غرب ازتجاوزات قوای عثمانی پسرش محمد علی میرزا دولتشاه را با چند تن ا ز سرداران لایق به غرب فرستاد .
2- در این زمان علی پاشا والی بغداد حاکم ایرانی شهر زوی را اخراج کرد . شهر را تصرف کرده بود .
3- پس از تصرف شهر زور سپاهیان ترک نیروهای خود را تا نزدیکی مریوان رساندند .
4- در نزدیکیهای مریوان جنگ سختی بین نیروهای عثمانی و ایرانی در گرفت که به شکست سپاهیان ترک منجر شد.
5- با این شکست بار دیگر شهر زور تمامی قلمرو ایرانی که به تصرف ترکها درآ/دهبود به تصرف ایرانیان درآمد .
دوران پنج ساله صلح بین ایران و عثمانیمنبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 8104