جنگلهای مخلوط اسکاندیناوی


جنگلهای مخلوط اسکاندیناوی


img/daneshnameh_up/e/ec/skandinavi.jpg
قطع درختان

قسمت اعظم اسکاندیناوی پوشیده
ازجنگلهای متراکم کاج،
نراد و توس است.


اسکاندیناوی جنوبی در مرز بین جنگلهای کاج شمال و جنگلهای معتدل برگریز نواحی دورتر جنوب واقع شده است. در این ناحیه از اسکاندیناوی کاجها و درختان پهن برگ در کنار یکدیگر روییده اند و جنگلهای مخلوط را بوجود آورده اند .این نوع جنگل گونه های بسیاری از حیات وحش را به خوبی جلب می کند.

تعداد بازدید ها: 11716