جریانات اجتماعی


جریانات اجتماعی از غیرمادی‌ترین پدیده‌های اجتماعی محسوب گردیده زیادی و پس از استقرار بتدریج گسترش یافته و براجزاء دیگر جامعه یعنی بر نهادها,سازمانها و روابط اجتماعی تاثیر گذاشته و آنها را دگرگون می‌کنند.

بعضی از جریانات نیز دوام چندانی نداشته, در مقطع زمانی خاصی تحت شرایط خاصی ظاهر گردیده و سپس رو به ضعف نهاده یا کاملاً از بین می‌روند و بنابراین چنین جریاناتی نمی‌توانند تأثیر قاطع و تعیین کننده‌ای بر ساخت جامعه داشته باشند. فاشیسم و نازیسم , اگزیستانسیالیسم , تصوف , و پوریتیویسم و ماتریالیسم را می‌توان از جمله جریانات اجتماعی محسوب نمود.

پدیده‌های دیگری را نیز گاهی در ردیف جریانات اجتماعی محسوب می نمایند که چون مبتنی بر ایدئولوژی خاصی جریان واقعی , آنها را شبه جریان می‌نامیم از این جمله اند هیپی گری یا هیپیسم و پانکیسم که اخیراً ظاهر گردیده است.

تعداد بازدید ها: 10653