جذب و حرکت آب در درون گیاه


جذب آب توسط ریشه های گیاه ، بویژه ریشه های مویین صورت می گیرد، همچنانکه ریشه درون خاک می خلد و پیش می رود، کلاهک و بلافاصله پس از آن، ریشه های مویین ایجاد می شوند. آب توسط فشار اسمزی وارد ریشه ها شده و در درون ریشه ها به حرکت در می آید. جذب آب توسط ریشه های مویین به دما و عوامل دیگر بستگی دارد. آب جذب شده از خاک توسط آوندهای چوبی درون گیاه پیش رفته و به برگها می رسد و از سطح برگها تبخیر می شود. در اثر این تبخیر، نیروی کششی ایجاد می گردد که از یاخته ای به یاخته دیگر انتقال می یابد تا به ریشه برسد.

تعداد بازدید ها: 10382