جدول تناوبی «جایگزین»


جدول تناوبی جایگزین، جدولی است که به صورت ستونی و در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخیده است. و مانند اکثر جدولهای تهیه شده، گروهای پایینتر در طرف چپ قرار گرفته و اعداد به طرف راست افزایش میابند. این جدول به خاطر چرخش و همچنین ادغام لانتانیدها (Lanthanides) و آکتینیدها (Actinide) با جدول اصلی، از لحاظ طولی بصورت جدی بسیار بلندتر از جدول استاندارد میباشد. عرض محدود آن اجازه مرور آنرا بصورت on-line و بدون نیاز به استفاده از حرکت طوماری مرورگر، فراهم مینماید.

پریود  
1 2 3 4 5 6 7 گروه    
H 1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 1 (IA) قلیائی فلزی  
  Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 2 (IIA) قلیائی خاکی  
  La 57 Ac 89  
  Ce 58 Th 90  
  Pr 59 Pa 91  
  Nd 60 U 92  
  Pm 61 Np 93  
  Sm 62 Pu 94  
  Eu 63 Am 95  
  Gd 64 Cm 96  
  Tb 65 Bk 97  
  Dy 66 Cf 98  
  Ho 67 Es 99  
  Er 68 Fm 100  
  Tm 69 Md 101  
  Yb 70 No 102  
  Sc 21 Y 39 Lu 71 Lr 103 3 (IIIB)  
  Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 4 (IVB)  
  V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 5 (VB)  
  Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 6 (VIB)  
  Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 7 (VIIB)  
  Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 8 (VIIIB)  
  Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 9 (VIIIB)  
  Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 10 (VIIIB)  
  Cu 29 Ag 47 Au 79 Uuu 111 11 (IB) فلزات گرانبها
  Zn 30 Cd 48 Hg 80 Uub 112 12 (IIB)  
  B 5 Al 13 Ga 31 In 49 Tl 81 Uut 113 13 (IIIA) گروه برم
  C 6 Si 14 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Uuq 114 14 (IVA) گروه کربن
  N 7 P 15 As 33 Sb 51 Bi 83 Uup 115 15 (VA) پنیکتوژن ها «Pnictogen)
  O 8 S 16 Se 34 Te 52 Po 84 Uuh 116 16 (VIA) چالکوژن ها«Chalcogen)
  F 9 Cl 17 Br 35 I 53 At 85 Uus 117 17 (VIIA) هالوژن ها«Halogen)
He 2 Ne 10 Ar 18 Kr 36 Xe 54 Rn 86 Uuo 118 18 (VIIIA) گازهای کامل«Noble)
گروههای شیمیایی جدول تناوبی
قلیائی فلزی قلیائی خاکی لانتانیدها آکتینیدها فلزات انتقالی
دیگر فلزات شبه فلزات غیر فلزات هالوژنها گازهای کامل
جدول استاندارد - جدول جایگزین - جدول ضد - جدول بزرگ - جدول عظیم - جدول عریض - جدول توسعه یافته - جدول ساختاری - فلزات و غیر فلزات
کد رنگ برای اعداد اتمی:
  • عناصر شماره گذاری شده با رنگ آبی ، در دمای اتاق مایع هستند؛
  • عناصر شماره گذاری شده با رنگ سبز ، در دمای اتاق بصورت گاز می باشند؛
  • عناصر شماره گذاری شده با رنگ سیاه، در دمای اتاق جامد هستند.
  • عناصر شماره گذاری شده با رنگ قرمز ترکیبی بوده و بطور طبیعی یافت نمی شوند(همه در دمای اتاق جامد هستند).
  • عناصر شماره گذاری شده با رنگ خاکستری ، هنوز کشف نشده‌اند (و بصورت کم رنگ نشان داده شده‌اند تا گروه شیمیایی را که در آن قرار می گیرند، مشخص نماید).
رجوع به: جدول تناوبی

تعداد بازدید ها: 24706