ثعلب «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/4/42/sovarsalab.jpg


نام دیگر: روباه

موقعیت: نیمکره شمالی کره آسمان

قابل رویت از: هر دو نیمکره زمین

اجرام درخشان: ام27 ، سحابی دمبل ، یکی از درخشانترین سحابی های سیاره ای در آسمان است.

گوناگون: در سال 1687 این صورت فلکی به شکل روباه و غاز مشاهده شد. روباه غاز را به دهان خود گرفته است.

منبع:

  • DK multi mediaتعداد بازدید ها: 9231