تیره کوریاریاسه


شرح تیره کوریاریاسه
Coriariaceae

کوریاریاسه تیره ای کوچک دارای یک جنس با انتشاری گسسته و غیر مداوم در جهان است عموماً درختچه های بدون کرک با برگهائی ساده و متقابل و گلهایی پنج پر با گلبرگهایی گوشت دار و نهنجی فاقد دیسک هستند. نافه دیپلوستمون، دارای 10 پرچم، مادگی شامل 5 برچه کاملاً آزاد تا حد خامه ها و هر یک محتوی یک تخمک اپوتروب آویخته است میوه چند تایی ، شامل پنج فندقه برجسته متناوب با کاسبرگها است.
از نظر اختصاصات تشریحی این تیره به علت نداشتن دستگاه ترشح کننده از دیگر تیره های راسته ساپیندال کاملاً متمایز است.
تیره کور یار یاسه در سیستم رده بندی انگلر و همچنین بنتام و هوکر در راسته ساپنیدال قراردارد ولی در سیستم های دیگر رده بندی در راسته تربنتال و مجاور تیره آناکاردیاسه (مخصوصاً به علت وضع تخمکها و همچنین داشتن ماده تانن به مقدار فراوان )قرار می گیرد.
از این تیره در رویشهای ایران هیچ نمونه ای شناخته نشده است.


تعداد بازدید ها: 6767