تیره هیدروکارتیاسه


شرح تیره هیدروکارتیاسه
Hydrocharitaceae

گیاهان این تیره ،گیاهانی آبزی ، گاهی آب شور و دریازی، غوطه ور و یا شناور، ساقه ها کوتاه یا بلند، برگها متناوب یا متقابل یا فراهم ، ساده در قاعده غلاف دار یا بدون غلاف، گل ها نر- ماده یا یک جنسی چمچمه دار، اسپات (چمچمه) متشکل از یک تا دو برگه یا کم و بیش لوله ای ، محتوی یک تا چندین گل، کاسبرگها سه تایی، جدا ، گلبرگها سه تایی ، جدا یا بدون گلبرگ، پرچم ها 2-15 عدد، جدا یا در قاعده پیوسته، میله پرچم طوایل یا بدون میله، بساک ها دارای دو کیسه گرده، شکوفای طولی، تخمدان زیرین ، اغلب شیخک دار (نوک دار) یک خانه ای، تخمک ها متعدد یا کم ، تمکن جداری (دیواره ای) خامه 15-3 عدد، ساده یا دو شاخه، میوه های قابل پوسیدن یا بندرت شکوفای ستاره ای ، دانه ها بدون آلبومن جنین راست این تیره در سراسر جهان دارای 15 جنس و تقریباً 100 گونه است جز در نواحی قطبی تقریباً در تمام آبهای شیرین و یا کم و بیش شور و یا شور بطور پراکنده می رویند.
بیشتر جنسهای این تیره در آبهای ایران می رویند.این تیره در ایران دارای 5 جنس و تعداد کمی گونه است.
جنس Hydorcharis که گونه منحصراً بفرد این جنس Hydorcharis morsus ranae است که در آبهای راکد شمال، بویژه در تالاب انزلی و شالکول (امیر کلایه) واقع بین چمخاله و بندر حسن کیاوه می روید.
جنس Hydrilla که تنها گونه این جنس در ایران Hydrilla verticillata است که در آبهای راکد نواحی شمال ایران مانند نوشهر – بندر انزلی و برخی دیگر از مردابهای این حوالی می رویند.
جنس Vallisnerai تنها گونه جنس در ایران Vallisneria spiralis است که در تالابهای بندر انزلی و اصفهان ، آبشور خوزستان (شوش) و دریاچه هامون در سیستان می روید.
جنس Blyxia از این جنس درایران گونه Blyxia octandra را در خوزستان (نواحی شوش) نام برده اند. جنس Halophila که تنها گونه این جنس در ایران بنام Halophila ovalis است که از آن در جزیره خارک نام برده اند.


تعداد بازدید ها: 5555