تیره مونی میاسه


شرح تیره مونی میاسه
Monimiaceae

در تیره مونی میاسه گیاهانی به صورت درخت یا درختچه در نواحی بین استوایی مخصوصاً مناطق واقع در نیمکره جنوبی می باشند. عموماً برگهائی ساده، کامل، عاری از دندانه متقابل یا فراهم (بندرت متناوب) و گلهائی بر دو نوع نر و ماده بر روی یک یا دو درخت جداگانه دارند. بندرت انواعی با گلهای نر - ماده نیز در بین آنها دیده می شود. پوشش گل آنهاساده مر کب از قطعاتی به تعداد 4 یا زیادتر است. برخی از آنها نیز اصولاً فاقد پوشش گل می باشند.
تعداد پرچم در گلهای نر این گیاهان از 1 تا 5 تغییر می کند. گلهای ماده آنها دارای مادگی مرکب از یک یا تعداد زیادی برچه است که در هر یک، یک تخمک جای دارد. میوه آنها نیز مرکب از فندقه ها و گاهی به صورت شفت است.
این تیره دارای حدود 400 نوع گیاه است.


تعداد بازدید ها: 6163