تیره فلاکورتیاسه


شرح تیره فلاکورتیاسه
Flacourtiaceae


تیره فلوکورتیاسه تیره ای از گیاهان گلدار جدا گلبرگ و شامل 90 گونه می باشد که عموماً در نواحی بین استوائی یافت می شوند گونه های مختلف آنها از نظر اختصاصات کلی شباهت به گیاهان تیره Bixaceae دارند لذا از این جهت در رده بندی های مختلف همیشه این دو تیره را مجاور هم جای می دهند و حتی بعضی از جنس های آنها را در یکدیگر ادغام می کنند گیاهان این تیره به صورت درخت یا درختچه و دارای انواعی با ساقه پیچک دار یا بالا رونده می باشند عموماً برگهائی ساده ، متناوب و گلهائی مجتمع به صورت گل آذین های مختلف دارند. گلهای آنها نر - ماده دارای 15 – 2 کاسبرگ و 10-0 گلبرگ آزاد است (یعنی بعضی از آنها فاقد گلبرگ نیز می باشند) پرچم های آنها اغلب به تعداد خیلی زیاد در وسط گلها مشاهده می شود.
میوه آنها به صورت پوشینه یا سته و بندرت شفت است.


تعداد بازدید ها: 5740