تیره سیپه راسه


شرح تیره سیپه راسه
Cyperaceae

گیاهان تیره جگن اغلب مردابی و مخصوص نواحی مرطوب هستند. بشره برگ اعضای هوائی آنها نیز اغلب دارای تعداد زیادی از ماده سیلیسی است. عموماً گیاهانی علفی با ظاهری شبیه غلات چند ساله و دارای ریزومی با انشعابات زیاد و گاهی متورم و غده ای می باشند جوانه های مولد ساقه آنها غالباً ساقه هائی با مقطع مثلث شکل بوجود می آورند که به خلاف گیاهان تیره گندم توپر می باشند. ساقه ها بندرت گره دار ولی بر حسب نوع گیاه ممکن است برگدار و یا فاقد آن باشند گلهای آنها نر - ماده و یا بر دو نوع نر و ماده مجتمع به صورت سنبلکهائی بندرت منفرد و معمولاً مجتمع به صورت گل آذین های سنبله ، کاپتیول و غیره اند. در قاعده هر سنبلک گل آذین معمولاً یک یا دو براکته پایا، همراه براکته های کوچک و زایا دیده می شود. در مواردی که گلها بر دو صورت نر و ماده بر روی یک پایه پدید می آیند وضع قرار گرفتن سنبلکها به نحوی است که انواع نر آنها در بالا ولی انواع ماده در قاعده گل آذین دیده می شود (Carex) گلهای آنها اصولاً فاقد پوشش و یا به جای آن ممکن است دارای تارهای نازک و فلس هائی در 2 ردیف 3 تایی باشند پرچم های آنها روی طرح اصلی گل باید مرکب از 2 ردیف 3 تایی باشند ولی این حالت نادر است بطوریکه در غالب این گیاهان بیش از 3 پرچم دیده نمی شود مادگی آنها 3 برچه ای است ولی اغلب یکی از آنها به رشد خود ادامه می دهد. میوه این گیاهان عموماً خشک ناشکوفا 3 گوش یا مسطح برهنه یا پوشینده از تارهای ابریشمی است.

تعداد بازدید ها: 8459