تیره تیزک


شرح تیره تیزک
Najadaceae


گیاهانی آبزی و غوطه ور در آبهای شیرین هستند و بندرت در آبهای شور دیده می شوند با ساقه ای طویل و شکننده ، برگ ها متقابل یا تقریباً فراهم ، ساده خطی، با حاشیه ای دندانه دار، در قاعده غلاف دار، گل ها یک جنسی، کوچک ، محوری منفرد، یا مجتمع چند تایی، بدن برگه یا برگه دار، دارای اسپات (چمچه)، دمگل دار یا بدون دمگل، گلپوش (پریانت) در گل های نر دولبه، کیسه های بساک روی هم خوابیده و نزدیک به هم در گل های ماده وجود ندارد. پرچم منفرد بساک تقریباً بدون پا یک دارای 4-1 کیسه گرده از بالا. شکوفا تخمدان یک خانه ای، یک تخمکی، تخمک قاعده ای خامه منتهی به کلاله ای 4-2 تایی خطی، میوه ناشکوفا، دانه بدون آلبومن ،جنین راست.
تیره تیزک یک جنس و تقریباً 40 گونه دارد که در آبهای سراسر جهان می رویند.
این تیره در آبهای ایران دارای یک جنس بنام تیزک با 3 گونه است {برگهای جنس تیزک نسبتاً دراز، در حاشیه دارای دندانه های درشت اره ای شکل اند و به علت جذب آهک و رسوب ترکیبات آهکی در بخش سطحی گیاه علفهای آبزی نسبتاً سخت اند و حتی دندانه های برگ آنها گاهی به صورت تیغ در پای کشاورزانی که با این محیطها سر و کار دارند فرو می روند و به همین علت آنرا بنام محلی تیزک می نامند.}
دو گونه از این گیاه به نام های Nayas major , Nayas marina در آبهای شمال (بندر انزلی، گرگان و مازندران) وجود دارند و در تالابها، آبگیرها و آب بند آنهای این نواحی دیده می شوند و گونه دیگر بنام Nayas graminea در آبهای جنوب (خوزستان و آبهای راکد شوش) گزارش شده است.


تعداد بازدید ها: 8795