تیره توی


شرح تیره توی – تیره درخت انجیلی
Hamamelidaceae


گیاهان تیره توی گیاهانی بصورت درخت یا درختچه و شامل تعداد 100 گونه در 23 جنس می باشند در نواحی گرم و معتدله کره زمین به نحو فاصله دار پراکندگی دارند. حداکثر انتشار آنها در آسیاست و فقط معدودی از آنها در قاره های دیگر یافت می شوند از اختصاصات آنها اینست که برگهائی معمولاً متناوب ، ساده، یا لوبدار و گلهای در بعضی گونه ها فاقد پوشش و گاهی منحصراً مرکب از یک پوشش و یا مانند گلهای عادی پوشش های مضاعف دارند. در عده زیادی از این گیاهان گل آذین به صورت کاپیتولهای مدوری مرکب از گلهای فراوان در می آید و چون هر گل را براکته های رنگین احاطه می کند و یا آنکه این براکته ها فاصله کمی از گل قرار میگیرند از این جهت مجموعاٌ گل آذین زیبائی از مجموع گلها براکته های در آنهابوجود می آید. گلهای آنها به صورت نر - ماده یا دارای یکی از اجزای گل ، یک پایه یا پلی گام و مرکب از قطعات 5 یا 4 تایی است. در بین بعضی از انواع آنها گونه هائی با گلهای فاقد پوشش نیز دیده می شود.
مادگی آنها دارای 2 برچه و تخمدانی 2 خانه و محتوی یک یا چند تخمک واژگون باتمکن محوری یا کم و بیش جانبی است. میوه آنها پوشینه و محتوی دانه هایی با جنین راست و آلبومن گوشتدار است.
جنس های مهم آن عبارتند از :
Hamamelis ( گونه6)
Liquidambar( گونه6)


تعداد بازدید ها: 6855