تیره توسکا


شرح تیره توسکا
Betulacea


تیره توسکا گیاهانی به صورت درختچه یا درخت و دارای برگهای ساده منفرد و زود افت می باشند عموماً یک پایه و دارای گلهائی بر دو نوع نر و ماده مجتمع به صورت نوعی سنبله به نام شاتون می باشند.
گلهای نر آنها معمولاً دارای پوشش و رشد نیافته و مرکب از 2 تا 4 تقسیم و محتوی 2 تا 4 پرچم هستند در حالیکه گلهای ماده اصولاً فاقد پوشش و دارای مادگی 2 برچه ای می باشند میوه آنها به صورت فندقه است.در این تیره 65 جنس و 100 گونه گیاه جای دارد که غالب آنها در نواحی معتدله نیمکره شمالی می روید.
جنس های مهم آن عبارتند از :
Betula (دارای 40 گونه)
Alnus (دارای 30 گونه)


تعداد بازدید ها: 13326