تیره بوریا


شرح تیره جگن یا بوریا
Juncaceae


گیاهان این تیره دارای ریزوم پایا و خزنده ای هستند که به کمک آن معمولاً اجتماعاتی همراه با سیپراسه ها را تشکیل می دهند و از فرسایش خاک بویژه در کنار آبها (در مقابل جریان آب) جلوگیری می کنند و از شستشوی خاک و شدت عمل آب می کاهند. این گیاهان معمولاً علفی، بندرت چوبی، دارای برگهای متناوب عموماً خطی و تماماً بن رست و با بندرت دو ردیفی یا بن دربرگیرنده ساقه و دارای زبانک متفاوت اند. گوشوارک های برگها در شناسایی گونه های جنس ژونکوس اهمیت بسیار دارند.
گلها منفرد و یا مجتمع در گل آذینهای مختلف و غالباً بصورت گرزنهای بسیار پیچیده و در هم اند. گلها در اصل فاقد پیشبرگ ولی محصور در گریبانی از برگها هستند. گل آذینها غالباً بسیار کاهش یافته و دارای یک گل نر، ماده اند و یا بندرت تک جنس بوده و دو پایه می شوند گلها همیشه سه پر، دارای گلپوش کم و بیش فلسی و یا بندرت گلبرگی هستند که در اینصورت همه قطعات گل یک رنگ بوده و کاسه از جام آنها متمایز نیست.
پرچم ها 6 عدد (2×3) و بندرت 3 عددند که در این صورت فقط حلقه درونی آنها باقی می ماند تخمدان زیرین مرکب از سه برچه دارای 1 تا 3 خانه و منتهی به خامه و با کلاله سه بخشی و یا 3 خامه نازک و نخی و تابیده و پیچ خورده است. تخمک یک عدد یا متعدد و زیاد، خمیده ، دارای تمکن محوری یا جداری است. گرده افشانی به وسیله باد و بندرت توسط حشرات انجام می گیرد. میوه کپسول برچه گشا، دانه ها گاهی دو شکل دارای پوسته نرم و شل و گاهی دارای زایده اند، آلیومن نشاسته ای و جنین تقریباً حاشیه ای است.
این تیره دارای حدود 17 جنس و شامل تقریباً 500 گونه است که در مناطق معتدل و سرد کره زمین پراکنده اند.
جنسهای مهم این تیره جنس Prionum (دارای یک گونه – نیمه درختچه ای) جنس Juncus (300 گونه انتشار جهانی) جنس Luzula (بیش از 100 جنس بیشتر در نیمکره شمالی) جنس Distachia (3 گونه با ارتفاعات سلسله کوههای آند. این تیره در ایران دارای 2 جنس Juncus ( در نقاط مرطوب و پر آب 20 گونه دارد) جنس Luzula (در نقاط مختلف کشور دارای 3 گونه است)


تعداد بازدید ها: 9913