تیره بادام هندی


شرح تیره بادام هندی
Combretaceae


گیاهان تیره بادام هندی به صورت درخت یا درختچه و دارای ساقه راست یا بالا رونده می باشند. پراکندگی آنها به صورتی است که اختصاصاً در نواحی گرم دو نیمکره شمالی و جنوبی یافت می گردند بطوریکه در سایر مناطق کمتر ممکن است نمونه هائی از آنها وجود داشته باشد. نمونه های نادری از آنها هم در نواحی گرم جنوب ایران یافت می گردند مجموعاً شامل حدود 20 جنس و 600 گونه می باشند. این گیاهان برگهای استیپول دار، زود افت و دائمی دارند. و کاسه گل آنها غالباً لوله ای شکل و منتهی به 5 لوب ولی جام گل آنها دارای 5 گلبرگ جدا از هم (گاهی فاقد گلبرگ) می باشد. گلبرگهای آنها وضع متناوب با لوبهای کاسه گل داشته در داخل آنها پرچم هائی به تعداد قطعات جام گل و یا دو برابر آنها جای دارد. میوه آنها چرمی یا گوشتدار و محتوی دانه‌های نسبتاً سخت و زاویه دار و غالباً دارای یک قسمت برجسته و یا بالدار است.
از اختصاصات تشریحی این گیاهان آن است که دسته های آبکش در فاصله بین مغز و ناحیه چوب ساقه آنها به وضع غیر طبیعی دیده می شود. این آبکش هاممکن است به صورت ممتد در این ناحیه در آیند بطوریکه قسمت چوبی ساقه در برش عرضی محصور بین دو نوار آبکش از خارج و داخل (آبکش غیر طبیعی) دیده می شود.
بعضی از این گیاهان نیز کیسه های محتوی مواد موسیلاژی، در پارانشیم قسمتهای مختلف خود دارند.
جنس های مهم این تیره عبارتند از :
Terminalia ( گونه250)
Combretum( گونه300)
Quisqualis ( گونه4)
Anogeissus ( گونه11)


تعداد بازدید ها: 12236