تیره الاتیناسه


شرح تیره الاتیناسه
Elatinaceae


گیاهان این تیره گیاهانی علفی، یکساله یا پایا و یا درختچه مانندند‏، آبزی هستند و یا در نواحی مرطوب می رویند. دارای برگهائی کامل یا دندانه دارند که بطور متقابل یا چرخه وار روی ساقه قرار می گیرند گلها کوچک ، فاقد دمگل یا دارای دمگل کوچک ، منظم ، نر و ماده منفرد و محوری هستند و یا در گرزنهای دو سویه و بر گک دار و یا فاقد آن مجتمع می شوند.
پرچم ها مستقر در 2 چرخه و آزاد و به تعداد گلبرگها یا دو برابر آنها هستند و گاهی نیز به علت تحلیل رفتن برخی از آنها کمتر می شوند بساکها دو خانه ای، درون کشا (درون ور) هستند و با شکافی طولی باز می شوند. تخمدان زیرین، چند خانه ، کامل و در زاویه درونی هر خانه محتوی تخمکهای متعدد و واژگون است. میوه کپسول، شکوفا باستونک مرکزی پایا و یا محتوی دانه های راست یا خمیده است. دانه ها دارای نوک سخت، آلبومن کم، جنین خمیده و ریشه چه برگشته به سمت ناف است.
این تیره در ایران دارای دو جنس تک گونه ای الاتین (Elatine) و برژیا (Bergia) می باشد.


تعداد بازدید ها: 7131