تولرانس


مقدار واقعی یک مقاومت در عمل با مقداری که به وسیله سازنده قید می شود اختلاف دارد . این اختلاف "تولرانس"(tolerance) یا " درصد خطا " نامیده می شود و آن را برحسب درصد بیان می کنند . میزان خطا بستگی به تکنولوژی ساخت ودقت دستگاه های تولید مقاومت دارد . میزان درصد تلرانس معرف حد پایینی و حد بالایی مقاومت است . برای مثال اگر یک مقاومت Ω 100 دارای تولرانس 10% باشد دارای مقداری بین 90تا110 اهم است که Ω 90 را "حد پایینی" و Ω 110 را "حد بالایی " گویند. مقدار تولرانس در مقاومت ها به صورت عدد بر روی مقاومت نوشته شده یا در مقاومت هایی با کد رنگی به وسیله رنگ بیان می شود .


تعداد بازدید ها: 25017