تورینژیت


img/daneshnameh_up/9/95/Thuringite.jpg
تورینژیت - اگرگات خاکستری تیره با
(بلورهای ریز (عرض تصویر 82 میلیمتر
تورینژیت (Thuringite)
(Fe 2+,Fe 3+,Mg)6{(OH)8 - (Al,Si)4 O10}
سیستم تبلور
عالی
مات - صدفی
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
فلسی - توده ای
اشکال ظاهری
تقریباْ‌ کمیاب ; آلمان شرقی ، چک و اسلواکی ، اطریش و امریکا
.ذوب میشود و یک شیشه مگنتیک سیاه میدهد - به راحتی در اسیدها حل میشود
ترکیب شیمیایی پیچیده و متغیر
ترکیب شیمیایی
سبز زیتونی تا قهوه ای تیره
رنگ کانی
خاکستری - سبز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دگرگونی - رسوبی
منشا تشکیل
فلسی
شکل بلورها
کانسار آهن
محل پیدایش
.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است
سایر مشخصات
.در آلمان غربی مشتق شده استThuringe از نام
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
22.53.2ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 6862