تورکواز


img/daneshnameh_up/7/76/Turquoise.jpg
(فیروزه -‌‌ بصورت توده (عرض تصویر 25 میلیمتر
تورکوآز (Turquoise)
CuAl6 (OH)2 PO4)4.4H2O
سیستم تبلور
ضعیف
چرب
صدفی - نامنظم
شکستگی
غیرشفاف
ترد
نوع سختی
کریپتوکریستالین - توده ای - فشرده
اشکال ظاهری
آلمان شرقی ، URSS ،کمیاب;، ایران ، مصر ، امریکا ،چین
.حل می شود HCl به سختی در
CuO=9.78% Al2O3=37.6% P2O5=34.9% H2O=17.77%
ترکیب شیمیایی
آبی روشن تا سبز سیبی
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
سختی - چگالی -HCl انحلال در
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
.لومینسانس سبز کمرنگ تا آبی تیره از خود نشان می دهد
سایر مشخصات
.از نام ترکیه که این کانی اولین بار از آنجا به اروپا آورده شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
562.62.8


منبع
تعداد بازدید ها: 9331