تهیه٬ مقدار٬ راه تجویز٬ شرایط نگهداری و حمل واکسنها


تامین و ذخیره واکسن

اغلب واکسن ها نیاز به نگهداری در یخچال جهت خنک نگهداشتن و جابجائی دقیق دارند تا موثر واقع شوند ، چنانچه ملزومات زنجیره سرد ناکافی باشد ، اجراکنندگان باید از تسهیلات سردخانه کافی در کشور ، قبل از حمل واکسن مطمئن باشند ، در طی شرایط اضطراری پیشنهاد میگردد که کلیه واکسن های وارداتی و حتی آنهائی که مربوط به آژانسهای داوطلبان میباشد تحت نظر دولت ذخیره و نگهداری گردند.

تصمیم گیری در مورد سیاست های ایمن سازی باید فقط در سطح ملی انجام گرفته و موسسات دواطلب نباید دراین زمینه خاص تصمیم گیری نمایند و خط مشی مطلوب آن است که این سیاست به عنوان بخشی از طرح پیشگیری از حوادث منظور گردد.
واکسن سه گانه ضد دیفتری و کزاز و سیاه سرفه رادر 2+تا6+ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری می نمایند این واکسن نباید یخ بزند زیرا در اثر یخ زدن و باز شدن تزریق واکسن ایجاد واکنشهای شدید و مزاحم خواهد نمود.

انواع واکسنها-مقدار-راه تجویز-شرایط نگهداری


نام واکسن ماهیت مقدار و راه تجویز شرایط نگهداری در محل واکسیناسیون
سه گانه توکسوئید کزاز-توکسوئید دیفتری و باکتری کشته شده سیاه سرفه 0.5 میلی لیتر ، تزریق عضلانی 8-0 درجه (طبقه فوقانی یخچال)
دوگانه توکسوئید کزاز و توکسوئید دیفتری (خردسالان و بزرگسالان) 0.5 ML تزریق عضلانی 8-0 درجه ( طبقه فوقانی یخچال)
کزاز توکسوئید کزاز ...... ......
ب.ث.ژ باسیل کالمت و گرن 0.5 ML داخل جلدی تا 1 سالگی 0.1 کلیه سنین طبقه فوقانی یخچال
سرخک ویروس زنده ضعیف شده 0.5 ML زیر جلدی ......
فلج اطفال ویروس سه گانه زنده ضعیف شده قطره خوراکی ......
هپاتیت ب آنتی ژن سطحی ویروس کودک زیر 10 سال 0.5 ml کودک بالای 10 سال 1ml در ماهیچه دلتوئید ......


تعداد بازدید ها: 20883