تنوع سطحهای دیدگانی در عکاسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/6/6c/jp0010.jpg
تنوعهای سطحهای دیدگانی
هر رشته‌ای از خطها سطحهای دیدگانیی را به وجود می‌آورد. همانگونه که عکس سمت راست نشان می‌دهد ، چشم عموما باید تنها یک خط را برای به دست آوردن سطح رسم کند، زیرا همواره یک خط افقی و دو خط عمودی وجود دارند. در مورد این عکس سطحها به وسیله پیوندی آفریده می‌شوند که چشم میان تیرهای مختلف تلگراف برقرار می‌سازد.
img/daneshnameh_up/1/1a/jp010-1.jpg  img/daneshnameh_up/7/77/jp010-2.jpg img/daneshnameh_up/2/23/jp010-3.jpg img/daneshnameh_up/3/3c/jp010-4.jpg img/daneshnameh_up/6/6b/jp010-5.jpg img/daneshnameh_up/b/ba/jp010-6.jpg


سطحهای دیدگانی     نقطه قوی سطح در عکاسی     خط افقی در عکاسی   خط عمودی در عکاسی   مثلث در عکاسی    


تعداد بازدید ها: 10554