تلسکوپ «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/3/34/sovarteles.jpg


نام دیگر: منظار

موقعیت: نیمه جنوبی کره آسمان

قابل رویت از: نیمکره جنوبی زمین

اجرام درخشان: ندارد.

گوناگون: این صورت فلکی اولین بار در سال 1754 در آسمان مشاهده و نامگذاری شد. تلسکوپ ابزاری است بلند و باریک که باعث شکست نور می شود.

منبع:

  • DK multi mediaتعداد بازدید ها: 7918