تلاش برای تفوق عنصر مغول


تلاش برای تفوق عنصر مغول


در پایان دوره ی ایلخانی،

با آن که ایلخانان و چوپانیان توانستند دست کم برای مدتی کوتاه تفوق عنصر مغول را در عرصه رویدادهای سیاسی ایران حفظ نمایند، اما اعاده آن قدرت برای مغولان دیگر ممکن نشد.

ادامه پاره‏ای از شیوه‏های حکومت و یاساهای مغول در

قلمرو کوچک طغاتیموریان جرجان، و در

دستگاه آل کرت و

آل مظفر

هم به دوام و بقای دنیای چنگیز خانی کمکی نکرد. هر چند ایران تا نیل به وحدت و استقلال، هنوز راه درازی در پیش روی داشت، اما بازگشت به دنیای مغول هم، دیگر برایش قابل تحمل نبود.تعداد بازدید ها: 5155