تفکر پلورالیسم دینی در جامعه ایران


  • چندى است که در مطبوعات و نشریات و سخنرانی ها از سوى بعضى افراد مشکوک، تفکر پلورالیسم در باب ادیان ترویج مى شود و تأکید مى گردد که اسلام خوبیهایى دارد و مسیحیت و سایر ادیان و آیین ها نیز خوبیهایى دارند، و باید با دیده احترام و رأفت و تسامح به عقاید دیگران نگاه کرد و همانطور که دوست داریم دیگران به عقیده ما احترام بگذارند و آنها را به دین خود دعوت مى کنیم، به سایرین هم باید حق بدهیم که خود را بر حق بدانند و به سوى دین خود دعوت کنند و عقیده آنها نیز محترم و معتبر است.

انگیزه طرح تفکر پلورالیسم دینی در جامعه ایران


انگیزه طرح اینگونه مباحث و تفکرات در جامعه ما مى تواند چنین امورى باشد:


  • وقتی همه سخن ها و ادیان و عقاید صحیح بود، پس لزومى ندارد که سایرین هم به اسلام دعوت شوند. وقتی سخن یک مسیحى هم صحیح است چه لزومى دارد که او هم بیاید و مسلمان شود. وقتی مادّیون هم سخنشان حق است و سلیقه شان اقتضاى آن را دارد، چه لزومى دارد که الهیون آنها را به سوى خدا دعوت کنند. چرا موحد، مشرک را به توحید دعوت کند و چرا ... در نتیجه فکر انقلابى و اسلامی در محدوده خاصى باقى مى ماند و بالندگى و تحرّک و دعوت خود را از دست خواهد داد و عقیم خواهد شد.

    • هموار کردن راه نفوذ افکار و عقاید و ارزشهاى مادى و غربى در جامعه ما

  • وقتی دین و فرهنگ و ارزشهاى ما مطلق نبود و تنها دینِ حق را اسلام ندانستیم، قهراً راه براى سایر ادیان و مکاتب باز مى شود. وقتى سایر فِرَق ومذاهب هم حق هستند، چرا ما از سلیقه ها و مزایا و ارزشهاى دیگران پیروى نکنیم؟!

  • نتیجه دو مطلب بالا، از بین رفتن تعصّب و عرق مذهبی است. و وقتى غیرت و حمیّت دینى که مانع نفوذ افکار انحرافى و غلط است لطمه خورد و روحیه تسامح و تساهل و بى تفاوتى نسبت به عقاید و مقدّسات و ارزشها در بین جوانان و افراد جامعه رسوخ کرد در این هنگام است که دشمنان اسلام و انقلاب به هدف خود مى رسند: زیرا راه نفوذ و تحمیل ارزشهاى مادى و غربی باز شده و زمینه سلطه مجدد جهان کفر و استکبار فراهم گردیده است.

منابع

  • استاد مصباح یزدى، محمد تقى، آموزش فلسفه، ج 1، درس سیزدهم تا نوزدهم
  • استاد مصباح یزدى، محمد تقى، پرسشها و پاسخها ، ج 4 ، پلورالیسم و آزادی


برای مطالعه بیشتر بخوانید


تعداد بازدید ها: 9688