تغییر شکل نسبی «strain »


تغییر شکل نسبی در اثر تنش ایجاد می شود. تغییر شکل را می توان به عنوان تغییر موقعیت نقاط مختلف جسم نسبت به هم تعریف نمود.

انواع تغییر شکل :
با توجه به وضعیت جسم قبل از تغییر شکل و بعد از آن (حالت نهایی) دو نوع تغییر شکل را می توان نام برد که شامل:

* تغییر شکل همگن (Homogenous Deformation): اگر بعد از تغییر شکل خطوط مستقیم جسم همچنان مستقیم بماند و خطوط موازی نیز حالت موازی خود را حفظ کند، تغییر شکل از نوع همگن است.

* تغییر شکل ناهمگن ( Inhomogenous Deformation ): در این تغییر شکل خطوط مستقیم از حالت خود خارج شده و به منحنی تبدیل می شوند و همچنین خطوط موازی، حالت توازی خود را از دست می دهند.


تعداد بازدید ها: 7294