تعدادی از پدیده های مهم گسلی1-روراندگی ها ( Overthrusts)

روراندگی ها، گسله های رانده کم شیبی (کمتر از 10 درجه) با تغییر مکان افقی زیاد هستند. یکی از ساختارهای گسلی که در رابطه با روراندگی ها مطرح است، دوپلکس (Duplex) می باشد. دوپلکس ها به بیان ساده، معمولا به وسیله دو گسل بزرگ با جابجایی زیاد محدود شده اند.

2-چین – گسل
یک چین برگشته یا خوابیده می تواند توسط کشیدگی و شکستگی پهلوی معکوس آن تشکیل یک راندگی کم و بیش مهمی را بدهد که به نام چین – گسل معروف است.

3-گسل – چین
به گسلی که چین خوردگی حاصل نموده است، اصطلاح گسل – چین اطلاق می شود.

تصویر

4-جابجایی های امتدادی هم زمان با چین خوردگی
به طور خلاصه زمانی که چین ها قوسی باشند، امکان اینکه گسلهای مایل بر چین ها به صورت جابجایی امتدادی ظاهر می شوند زیاد است. این جابجایی ها در مواردی با تجدید فعالیت گسل های ماقبل چین خوردگی توسعه می یابند. در این حالت چین ها در مقابل جابجایی امتدادی متوقف می شوند و دو بخش جابجا شده به طور متفاوت تحت تاثیر فرآیند چین خوردگی قرار می گیرند.

5-پایین افتادگی و بالا راندگی
قطعات زمین هایی که بین گسلهای عادی محدود شده اند، بسته به این که قطعه محدود شده، از زمینهای اطراف پایینتر یا بالاتر واقع شود، دو پدیده زیر را به وجود می آورد:


6-قطعات گسلی کج شده
کج شدن قطعات گسلی، پدیده ای است که ممکن است در اثر گسل خوردگی عادی در قطعات حادث شود.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 13800