تعامداین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد ریاضی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب ریاضی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


تعامد

اگر دو خط ، گذرنده از و ، گذرنده از ، بر هم عمود باشند، بدین معنی است که:

یا به عبارت دیگر بر هم عمودند،‌ اگر و تنها اگر:


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/mathematics/content/pdf/0067.pdf
تعداد بازدید ها: 9734