ترکیب شیمیایی متغیر سیاره‌هاتکامل شیمیایی، حتی پیش از پیدایش ستاره ها و سیاره ها در بخش معینی از فضا آغاز می شود. ترکیبهای آلی ساده، از عناصر موجود در ماده کیهانی تشکیل می شوند. رفته رفته انواع مختلف ماده کیهانی با هم جمع می شوند و ستارگان و سیاره ها را به وجود می آوردند. وقتی این امر به وقوع می پیوندند، بسیاری از ترکیبهای آلی، جزء سیاره ها می شوند. بنابراین، در مرحله اولیه تکامل، سیاره ها،ترکیبی بسیار شبیه به ترکیب ماده فضایی تشکیل دهنده خود دارند. بعد ها ترکیب شیمیایی سیاره ها، ضمن تکامل آنها در طی عصر ها، تغییر می کند. بسیاری از دانشمندان برآنند که جو سیاره نمونه وار اولیه که تازه تشکیل شده است مقدار زیادی هیدروژن ، متان، آمونیاک، و احتمالاً بخار آب و اکسیژن دارد. اگر این سیاره از ستاره ای (خورشیدی) که به دور آن می گردد ، دور باشد سرد است.

بنابراین مقدار زیادی از گازهای جوی آن ممکن است به صورت ابر هایی از قطره های کوچک یا برف متراکم شود. بعضی گازها ممکن است حتی بصورت لایه های منجمد در سطح ستاره درآیند. سیاره های خارجی بزرگ منظومه شمسی ما «مشتری، زحل، اورانوس و نپتون)در چنین شرایطی قرار دارند. بسیاری از دانشمندان برانندکه چنین سیاره هایی دارای مواد شیمیایی زیستی اند و هنوز هم چنین ترکیبهایی را تولید می کنند. در مقایسه، جو زمین از حیث نیتروژن و اکسیژن غنی است و همان طور که می دانیم، بسیار خوب از حیات نگهداری می کند. آیا زمانی زمین ما، به مشتری یا زحل شباهت داشته است؟ عده ای از دانشمندان به این پرسش پاسخ مثبت می دهند، آنان می گویند تقریباً در4،000،000،000 تا 5،000،000،000 سال پیش، زمین دارای جوی از هیدروژن، آمونیاک و متان بوده، که در دیگر جرمهای منظومه شمسی ممکن است اهمیت برون زیست شناختی داشته باشند.
سیارکها که احتمالاً یک منشاء مهم شهابسنگهایند، ممکن است دارای موتد شیمیایی آلی باشند. ستارگان دنباله دار نیز اهمیت زیادی دارند، و مطالعات طیف شناختی، هم اکنون وجود مولکولهای کربن دار را در آنها نشان داده اند.


تعداد بازدید ها: 7053