ترموتروپیسم


ترموتروپیسم
Thermotropisme


اگر اندام گیاهی نسبت به حرارت حساس باشد تحت اثر حرارت یک جانبه واکنش نشان خواهد داد. اسپرانژیوفور کپک های خانواده موکوراسه نسبت به حرارت حساس اند و ترموتروپیسم نسبتاً شدید نشان می دهند به همین علت این کپک ها برای آزمایشات مربوط ترموتروپیسم مورد استفاده قرار می گیرند.

تعداد بازدید ها: 7300