تدارک نظامنامه انتخابات بعد از مشروطه
1- سران مشروطه پس از پیروزی به همراه عده ای از وزیران و درباریان در محل مدرسه نظام که یکی از عمارات دربار بود گرد آمدند.
2- عضد الملک از شاهزادگان سالخورده قاجار، از طرف دولت از مهمانان پذیرای کرد.
3- این مجلس مقدمة تشکیل انجمن انتخابات بود و به منظور تهیه و تدوین نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی تشکیل شده بود.
4- در این مجلس مشیرالدوله از طرف دولت و ملک المتکلمین از طرف توده مردم به دفاع از حقوق مردم و مشروطیت سخن گفتند.
5- سرانجام نظامنامه انتخابات در 13 رجب 1324 قمری به امضای مظفرالدین رسید.
6- پس از پیروزی مشروطیت و تدوین نظامنامه انتخابات عده ای از درباریان و جیره خواران در صدد توطئه هایی برآمدند.
7- یکی از هدفهای توطئه چنان و دسیسه بازان این بود که با استفاده از ستی و فتوری که پس از صدور فرمان مشروطیت در فعالیت انقلابی ملیون پدید آمده بود و با اغتنام فرصت از اشتغال رهبران و سران آزادیخواهان به تدوین نظامنامه و تهیه مقدمات افتتاح مجلس شورای ملی و آرامشی که در وضع عمومی پایتخت حاصل شده بود به یکباره اساس مشروطیت را در تهران برهم زنند و پیش از آنکه مردم شهرستانها درصدد همکاری و همدردی با ملیون تهران برآیند به هر وسیله که باشد شاه را فسخ فرمان وادارند.
8- هوشیاری سران ملیون به ویژه رؤسای مبارز طباطبای و بهبانی مانع از انجام توطئه آنان شدند و بلافاصله مقدمات افتتاح مجلس شورای ملی را تشکیل داده و شاه را برای افتتاح مجلس دعوت کردند.منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 6788