تحصیلدار
معرفی

تحصیلدار کسی است که بتواند از عهده انجام امور مربوط به تحویل گرفتن و جوه اوراق بهادار و بردن آنها به بانکها و گذاشتن آنها به حساب شرکت و نظایر آنها برآید.نمونه وظایف

1. توانایی رساندن نامه ها و مدارک و پیغام های مسئولان شرکت
2. آشنایی با برنامه هاری اداری
3. آشنایی با مدارک اداری
4. آشنایی با نحوه حمل نامه و مدارک
5. آشنایی با نحوه گرفتن پیغام
6. شناسایی اصول رساندن نامه های اداری به مسئولان شرکت
7. شناسایی اصول رساندن پیغام به مسئولان شرکت
8. توانایی کنترل صندوقهای پستی شرکت و جمع آوری کلیه نامه ها و مدارک رسیده و تحویل داده آنها به مسئولان مربوطه
9. آشنایی با صندوق های پستی
10. آشنایی با مکان صندوق ها
11. شناسایی اصول نحوه بازدید
12. شناسایی اصول حمل چک به بانک
13. شناسایی اصول پر کردن فرم انتقال چک به حساب
14. شناسیی اصول گرفتن و جوه یا چکهای شرکت و واریز به حساب شرکت به بانکهای مربوطه
15. توانایی تحویل رسیدهای مورد نظر به مسئولان مربوطه
16. آشنایی با نحوه تحویل دادن جنس مورد نظر
17. آشنایی با پر کردن فرم رسید
18. آشنایی با نحوه رسید گرفتن
19. شناسایی اصول نحوه گرفتن رسید بعد از تحویل جنس
20. شناسایی اصول تحویل رسیدهای مورد نظر به مسئولان مربوطه
21. توانایی گرفتن وجوه با چکهای شرکت و واریز به حساب شرکت به بانکهای مربوطه
22. آشنایی با چک
23. آشنایی با روش حمل چک
24. آشنایی با روش حمل چک
25. آشنایی با نحوه تحویل گرفتن چک
26. آشنایی با نحوه گرفتن حواله بانکی از این بانک به بانکهای دیگر
27. آشنایی با بانکهای طرف قرارداد شرکت
28. آشنایی با مکانهای بانک و خیابانهای منتهی به بانک
29. شناسایی اصول خرید سفته و یا جابجایی آن
30. آشنایی با شماره حسابهای شرکت
31. شناسایی اصول نحوه تحویل وجوه نقدی از شرکت
32. آشنایی با نحوه پر کردن فرم واریز به حساب
33. شناسایی اصول حمل وجوه نقدی به بانک
34. شناسایی اصول تحویل گرفتن چک از شرکت
35. توانایی گرفتن وجوه با چکهای شرکت و واریز به حساب شرکت به بانکهای مربوطه
36. توانایی تحویل رسیدهای مورد نظر به مسئولان مربوطه
37. توانایی رساندن نامه ها و مدارک و پیغام های مسئولان شرکت
38. توانایی کنترل صندوقهای پستی شرکت و جمع آوری کلید نامه ها و مدارک رسیده و تحویل دادن آنها به مسئولان مربوطه
39. توانایی پست کردن نامه های صادره از طرف شرکت
40. توانایی انجام کارهای متفرقه محوله از طرف مدیران و مسئولان شرکت
41. توانایی دقت و مراقبت در حفظ و نگهداری وجوه و اوراق بهادار شرکتابزار و وسایل

1. نامه
2. مدارک
3. صندوق پستی
4. ابزار و وسایل مورد نیاز
5. وسایل ایمنی
6. وسایل کمک
7. فرم رسید
8. چکشرایط ارتقاء شغل

گر چه ارتقاء شغلی برای فرد تحصیلدار در زمینه افزایش دستمزد معنا پیدا می کند اما برای استمرار یک کار آبرومند و مطمئن، تحصیلدار می تواند با رعایت امانت و سلامت در نقل و انتقالات جایگاه خود را تثبیت نماید.ویژگیهای شخصیتی

در مورد فردی که تحصیلداری را بر می گزیند مهمترین عنصر در کارش پس از امانتداری و دقت در خصوص اموال و اجناس که به آن سپرده می شود چابکی و تیزهوشی وی است. یک تحصیلدار باید رفت و آمد به بانک را خوب بشناسد. شناسایی به موقع محل هایی که باید به آنجا رفت و آمد کند بسیار حائز اهمیت است. در واقع عنصر وقت شناسی، مسیر یابی صحیح، دقت در حمل چک، سفته فاکتورهای نقدی و وجوه نقدی و غیره بسیار تعیین کننده است.
رعایت ادب و نزاکت زمانی که برای تحویل و یا دریافت پول، حواله، چک یا جنس مراجعه می کنید در بجا گذاشتن اثر خوب از شما تأثیرگذار است.
لباس مرتب و سر و وضع آراسته مسائلی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت.

تعداد بازدید ها: 50064