تحصن در سفارت انگلیس در مشروطه
عده ای از کسبه و اصناف آزادیخواه تهران ، که دشمن سرسختی مانند روسیه تزاری را پشت سر رژیم استبدادی قاجاریه می دیدند و دست روسیه را در آزار و اذیت مشروطه طلبان و تقویت رژیم استبدادی خوانده بودند، علیرغم سیاست آن دولت وبرخلاف میل باطنی خود به سفارت انگلیس که به هر صورت آنرا نمایندة یک دولت مشروطه آزادی طلب می پنداشتند، رفتند .

درخواست های تحصن کنندگان :
1. بازگرداندن علما و روحانیون به تهران
2. اعطای فرمان عمومی و جلوگیری از توقیف و شکنجه اشخاص
3. افتتاح عدالتخانه مرکب از نمایندگان علماء، تجار، اصناف برای رسیدگی به دعاوی و مراقعات مردم،
4. کیفردادن قاتلین مشروطب طلب،

زعمای پناهندگان سفارت خلاصه ای از رخواستهای خود را بوسیلة گرانت دف کاردار (شارژ دافر) سفارت انگلیس به اطلاع دولت رساندند اما عین الدوله بدون اطلاع شاه از تقاضای مردم جواب رد به تقاضا کنندگان داد.

نکات و عبرت ها پیرامون تحصن در سفارت انگلیس
علل واقعی تحصن در سفارت کشور استعماری انگلیس
نظرات دیگر در مورد واقعه تحصن در سفارت انگلیسمنبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 10577