تجانس مارپیچیاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد ریاضی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب ریاضی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


5. تجانس مارپیچی.

همان طور که می‌دانیم، اگر باشد و با دوران حول مبدا با زاویه بدست آمده باشد و با دوران به نسبت باشد، داریم: ، یا:

همچنین اگر مرکز تجانس مارپیچی نقطهباشد، خواهیم داشت:

img/daneshnameh_up/2/22/mathm0062a.gif

بنابراین معادله هر شکل را تحت هر تجانس مارپیچی، می‌توان بدست آورد.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/mathematics/content/pdf/0088.pdf
تعداد بازدید ها: 9392