تامسونیت


img/daneshnameh_up/d/d0/Thomsonite.jpg
(تامسونیت- آگرگات شعاعی (20 میلیمتر
تامسونیت (Thomsonite)
Na Ca2(Al5 Si5 O20).6H2O
سیستم تبلور
/کامل- مطابق با سطح /010/ و ضعیف- مطابق با سطح /100
نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
ترد
نوع سختی
بلوری - آگرگات شعاعی فشرده
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی و شرقی ، انگلستان و ایسلند
در حرارت شعله ذوب می شود، HCl محلول در
Na2O=2.42% CaO=19.74% Al2O3=29.91% SiO2=35.25% H2O=12.68%
ترکیب شیمیایی
سفید - زرد - متمایل به قرمز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
زئولیت های دروغین- کلسیت و غیره
هیدروترمال - بعد از آتشفشانی
منشا تشکیل
قرصی شکل - منشوری - سری های طولی
شکل بلورها
چک و اسلواکی
محل پیدایش
سایر مشخصات
.گرفته شده است T.Thomson از نام کاشف اسکاتلندی آن تامسون
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
55.52.32.4


منبع

تعداد بازدید ها: 7652