بیوگرافی خادماز خدا خواستم ...


 • از خدا توانایی خواستم
  و او سختیها را در راهم گذاشت، تا مرا توانا سازد.
 • از خدا دانایی خواستم
  و او مشکلاتی را پیش رویم قرار داد تا آنها را حل و فصل کنم.
 • از خدا کامیابی خواستم
  و او به من جسم و عقلی توانا بخشید، تا پیشرفت کنم.
 • از خدا رشادت و دلیری خواستم
  و او خطراتی را سر راهم گذاشت تا بر آنها فاتح شوم.
 • از خدا عشق خواستم
  و او مردمی دردمند نشانم داد تا دست یاری به سویشان بر آورم.
 • از خدا توجه و مرحمت خواستم
  و او به من مجال و فرصت داد تا جبران کنم.
 • هر آنچه خواستم، نیافتم
  هر آنچه نیازمندش بودم، یافتم.


تعداد بازدید ها: 11956