بیوتیت


بیوتیت (Biotite)
K(Mg,Fe 2+)3 (OH)2 (Al,Fe 3+)Si3 O10)
سیستم تبلورمونوکلینیک
رده بندیسیلیکات
رخعالی - مطابق با (001)
جلاشیشه ای - صدفی - کدر
شفافیتشفاف - نیمه شفاف
اشکال ظاهریبلور ی - اگرگاتهای فلسی - توده ای - دانه ای
ژیزمانفراوان ; بلورهای درشت آن تا 7 مترمربع در نروژ
یافت شده است ، در ایتالیا (وزو)
، درسوئد ، روسیه ، امریکا
اتریش ، انگلستان (اسکاتلند) و غیره
خواص شیمیاییبه سختی ذوب میشود و یک
شیشه مگنتیک سیاه میدهد
دراسید سولفوریک غلیظ محلول است
ترکیب شیمیاییترکیب شیمیائی پیچیده و متغیر با
انکلوزیون Li,Na,Ti,Sr,Ba,Mn,Cs
رنگ کانیقهوه ای تیره - قهوه ای - سبز - سیاه
رنگ اثر خطسفید - خاکستری
تشابه کانی شناسیفلوگوپیت
پاراژنزفلدسپات - موسکویت - کوارتز
منشا تشکیلماگمایی - پگماتیتی - دگرگونی مجاورتی
شکل بلورهاپهن و کوتاه - منشورهای کوتاه
محل پیدایش اتریش (آلپ)

img/daneshnameh_up/1/1d/Biotite.jpg

منبعتعداد بازدید ها: 29300