بیل


از ادوات رایج برای انجام شخم دستی در زراعت ، سبزیکاری و باغبانی است که جهت کندن، بلند کردن و برگردانیدن خاک در سطوح کوچک و نیز چاله کنی، پاک کردن نهر و جوی ها بکار میرود. تیغه بیل هایی که برای عمل شخم بکار می روند بسته به رسوم و عادات محلی کشاورزان ، عمق شخم و مقاومت خاک، و غیره فرق می کند. مثلاً در زمینهای سنگین و خشک از بیل های نوک تیز و در خاکهای شنی از بیل های نوک صاف می توان استفاده نمود. مساحتی از زمین را که در یک روز توسط یک کارگر با بیل می توان شخم زد در حدود 150 تا 200 متر مربع است.

تعداد بازدید ها: 6619